U bevindt zich op: Home Over PSIE Organisatie Actoren en hun kerntaken

Actoren en hun kerntaken

Per actor worden de kerntaken in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE beschreven. Er wordt vanuit gegaan dat het programma het beste functioneert als het optimaal is ingebed in het normale werk van de betrokken professionals.

Verloskundig zorgverlener

Onder de verloskundig zorgverlener verstaan we verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen.

U vindt hier de kerntaken van verloskundig zorgverleners in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE. 

Het laboratorium

U vindt hier de kerntaken van laboratoria in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE.

RIVM-DVP en medisch adviseurs

U vindt hier de kerntaken van RIVM-DVP en de medisch adviseurs in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE.

GGD

De kerntaken van de GGD in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE zijn:

 1. de zwangere informeren over hepatitis B, de transmissieroutes en besmettelijkheid; 
 2. eventuele partners, andere huisgenoten en overige contacten screenen op hepatitis B en nagaan waar de zwangere de infectie heeft opgelopen (bron- en contactonderzoek);
 3. werken conform het draaiboek PSIE, gedeelte hepatitis B.

Consultatiebureau

De kerntaken van het consultatiebureau zijn:

 1. zorgdragen voor vervolgvaccinaties tegen hepatitis B;
 2. tijdige verwijzing naar de huisarts voor serologische evaluatie.
 3. vervolgvaccinatie bij te lage antistoftiter blijkend uit serologische controle.

De huisarts

De kerntaken van de huisarts in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE zijn:

 1. bij afwijkende labuitslagen de zwangere in overleg met de verloskundig zorgverlener verwijzen naar de specialist;
 2. de zwangere na de bevalling volgen conform de geldende richtlijnen;
 3. serologische controle uitvoeren;
 4. uitslag serologische controle doorgeven aan consultatiebureau.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

De kerntaken van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM/CvB) in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE zijn:

 1. landelijke regie van het bevolkingsonderzoek PSIE;
 2. het stellen van kaders voor de uitvoering van het programma betrekking hebbend op de effectiviteit, doelmatigheid, kwaliteit en landelijke uniformiteit van het programma. Binnen deze kaders staat het de partijen vrij de uitvoering vorm te geven;
 3. financiering van de uitvoering van het PSIE programma (vanuit de rijksbegroting) conform bestuurlijke kaders;
 4. signaleren van innovaties en zonodig aanpassen van het bevolkingsonderzoek op grond van ingrijpende medisch-technische, zorginhoudelijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen;
 5. verantwoording afleggen aan politiek en maatschappij over de kosten en baten van het bevolkingsonderzoek;
 6. zorgdragen voor de kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsborging onder andere door het stellen van kaders en deze te bewaken (zoals richtlijnen, draaiboeken, opleidings- en accreditatieeisen) en door het stimuleren van kwaliteitsbevorderende trajecten;
 7. evaluatie en monitoring van het bevolkingsonderzoek met als doel de effectiviteit, doelmatigheid, kwaliteit en landelijke uniformiteit te bewaken;
 8. communicatie met publiek, professionals, en stakeholders op landelijk niveau met als doel het bevolkingsonderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen.

De koepels van de beroepsgroepen

De bij het bevolkingsonderzoek betrokken beroepsgroepen zijn: de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMM), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (VVAH).

De kerntaak van de koepels van de beroepsgroepen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE zijn:

 1. de communicatie verzorgen met hun achterban, overige betrokken organisaties en de overheid;
 2. ontwikkelen van richtlijnen en deze actueel houden.

 

Zoeken:

Service