U leest hier wat de rol is van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) bij het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie. De taken en verantwoordelijkheden van  medisch adviseurs worden uitgelicht en leest u over de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen RIVM-DVP en RIVM- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek).
 

Kerntaken RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) en medisch adviseurs

De kerntaken van RIVM-DVP en de medisch adviseurs zijn:

 1. regionale coördinatie van het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie);
 2. medisch inhoudelijke ondersteuning van de regionale partners;
 3. het opstellen, beheren en onderhouden van een dossier van elke zwangere en pasgeborene;
 4. in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE registreren, beheren, vastleggen en verstrekken van gegevens zwangere, en pasgeborene, laboratoriumuitslagen en -conclusies, vaccinaties en immunisaties;
 5. signaleren en rappelleren bij overschrijden van kritische termijnen in de screening (onder andere toediening anti-RhD-Ig, HBIg en HB-vaccin Hepatitis B-vaccin (Hepatitis B-vaccin)) en rappelleren bij uitblijvende of incomplete uitslagen van (vervolg-)onderzoeken;
 6. informatie verzamelen en beschikbaar stellen voor evaluatie, monitoring, sturing en verantwoording;
 7. de verloskundig zorgverlener en ziekenhuisapotheken adequaat voorzien van anti-RhD-Ig;
 8. de verloskundig zorgverlener en ziekenhuisapotheken adequaat voorzien van HB-vaccin (formeel valt dit binnen taken van het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma));
 9. het beheren en distribueren van voorlichtingsmateriaal;
 10. het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van deskundigheidsbevordering en het fungeren als vraagbaak over de PSIE voor professionals in de regio;
 11. producten en diensten financieren die onder het bevolkingsonderzoek PSIE vallen. 

Taken en verantwoordelijkheden medisch adviseurs

In 2015 zijn de procedures vastgelegd waaraan medewerkers van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) zich moeten houden bij contacten met het veld, waaronder verloskundig zorgverleners, laboratoria en deelnemers aan screeningen. Hierin is onder andere opgenomen dat er geen uitslagen worden doorgegeven. 

Meer specifiek geldt voor de taken en verantwoordelijkheden van de medisch adviseurs ten behoeve van de regionale coördinatie van het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) het volgende:

 • De medisch adviseur is verantwoordelijk voor borging van het medisch-inhoudelijke deel van het gehele screeningsproces van de PSIE.
 • De medisch adviseur toetst de vakbekwaamheid van de administratief medewerker en signaleert knelpunten en tekortkomingen van de administratie bij de regiomanager.
 • De medisch adviseur is verantwoordelijk voor het bekijken van de dubieuze uitslagen en de interpretatie van deze uitslagen.
 • Het medisch toezicht middels medisch-inhoudelijk ondersteunen en sturen van de uitvoerende partijen (verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, laboratoria, stad- en ziekenhuisapotheken, JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) 0-4 jaar) betrokken bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE.
 • Het geven van medisch inhoudelijke voorlichting en advies aan de betrokken (uitvoerings-) organisaties en personen (zwangeren, verloskundig zorgverleners, laboratoria, stad- en ziekenhuisapotheken, JGZ, RIVM, TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek)).
 • Het bewaken van de aanwezigheid van inhoudelijke kennis op uitvoeringsniveau betreffende het PSIE-programma.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

De kaders en randvoorwaarden voor de financiering van de regionale uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE worden jaarlijks vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) die wordt afgesloten tussen RIVM- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) en RIVM-DVP. Hierin staan de taken en verantwoordelijkheden van RIVM-DVP uitgebreider beschreven.