Dit draaiboek beschrijft wat nodig is om het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEBevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) effectief en binnen de gestelde kaders te laten verlopen.

Het draaiboek richt zich tot allen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, klinisch chemici, artsen-microbioloog (laboratoria), RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s , kinderartsen en overige geïnteresseerden die zorg verlenen aan de zwangere en pasgeborene. Dit draaiboek verantwoordt tevens waaraan de publieke middelen besteed worden.

Doel en reikwijdte van dit draaiboek

In dit draaiboek staan de taken van alle bij dit bevolkingsonderzoek betrokken instanties en individuele zorgverleners beschreven. 

Het draaiboek is bindend van karakter. De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie wordt gefinancierd uit de rijksbegroting en uitgevoerd onder regie van het RIVM. Betrokken zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en hebben dit draaiboek aanvaard als hun professionele standaard waarop zij aangesproken mogen worden. Waar zij taken delegeren aan anderen zullen zij ervoor zorgen dat ook die anderen zich aan het draaiboek binden, en aan de normen waarnaar verwezen wordt. Alle partijen die deelnemen aan de programmacommissie PSIE hebben zich aan dit draaiboek gecommitteerd. Het RIVM heeft het draaiboek geautoriseerd, nadat is vastgesteld dat het draaiboek door alle partijen is aanvaard en dat het draaiboek aansluit bij het beleid en de wet- en regelgeving inzake.

In de ministeriële regeling onder de nieuwe WPG (Wet Publieke Gezondheid) wordt verwezen naar het door het RIVM vastgestelde draaiboek PSIE. 

Aanleiding

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM/CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek ) is verantwoordelijk voor de coördinatie, financiering, uitvoering, (wetenschappelijke) evaluatie en kwaliteit van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie. Om de kwaliteit te verbeteren en meetbaar te maken en de professionaliteit van het bevolkingsonderzoek te vergroten, is vanuit diverse kanten de behoefte aan een draaiboek geuit. Deze behoefte sluit aan bij de resultaten van de procesevaluaties die TNONederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek heeft uitgevoerd. De voormalige deskundigencommissie Pre- en Postnatale Screening, de adviescommissie van het College van zorgverzekeringen (CVZCollege voor Zorgverzekeringen ) voor dit bevolkingsonderzoek, adviseerde daarom ook het draaiboek te ontwikkelen.