Op deze pagina van het draaiboek leest u meer over het doel, de reikwijdte en de totstandkoming ervan.

Voor wie is het draaiboek bestemd?

Het draaiboek richt zich tot allen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, klinisch chemici, artsen-microbioloog (laboratoria), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), kinderartsen en overige geïnteresseerden die zorg verlenen aan de zwangere en pasgeborene. Dit draaiboek verantwoordt tevens waaraan de publieke middelen besteed worden.

Doel en reikwijdte van dit draaiboek

In dit draaiboek staan de taken van alle bij dit bevolkingsonderzoek betrokken instanties en individuele zorgverleners  beschreven.

Het draaiboek is bindend van karakter. Het bevolkingsonderzoek PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) wordt gefinancierd uit de rijksbegroting en uitgevoerd onder regie van het RIVM. Betrokken zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en hebben dit draaiboek aanvaard als hun professionele standaard waarop zij aangesproken mogen worden. Waar zij taken delegeren aan anderen zullen zij ervoor zorgen dat ook die anderen zich aan het draaiboek binden, en aan de normen waarnaar verwezen wordt. Alle partijen die deelnemen aan de programmacommissie PSIE hebben zich aan dit draaiboek gecommitteerd. Het RIVM heeft het draaiboek geautoriseerd, nadat is vastgesteld dat het draaiboek door alle partijen is aanvaard en dat het draaiboek aansluit bij het beleid en de wet- en regelgeving inzake.

In de ministeriële regeling onder de nieuwe WPG (Wet Publieke Gezondheid) wordt verwezen naar het door het RIVM vastgestelde draaiboek PSIE. 

Totstandkoming huidig draaiboek

De versies 1 tot en met 6  zijn tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van betrokken ketenpartners en met vertegenwoordigers van betrokken koepelorganisaties. De werkgroep draaiboek, de werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevordering en de Programmacommissie PSIE hebben advies uitgebracht aan het RIVM over de inhoud van het draaiboek. Het RIVM heeft het draaiboek tot slot geautoriseerd nadat het heeft vastgesteld dat het draaiboek door alle partijen is aanvaard en dat het draaiboek aansluit bij het beleid en de wet- en regelgeving ter zake.

In januari 2021 is het draaiboek PSIE ge-update. In deze herziene versie zijn met name tekstuele aanpassingen gedaan. Voor een overzicht van de wijzigingen zie onder ‘Revisiehistorie’.
Het draaiboek verschijnt met ingang van deze update niet meer als pdf die is te downloaden van de website.

Verantwoording

Het draaiboek wordt afgestemd met inhoudelijk deskundigen uit relevante beroepsgroepen en vastgesteld in de programmacommissie. Achtergrondinformatie is alleen opgenomen voor zover dat nodig is voor een goed begrip van het draaiboek.

Zie ook: Lijst van afkortingen en begrippen.